COVID19

– Procedura –

W sprawie wprowadzenia szczególnych zasad udziału widzów podczas koncertów i innych wydarzeń artystycznych odbywających się w CK Jazovia - w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności w instytucjach kultury.

Mając na uwadze uniknięcie zagrożeń dla zdrowia widzów oraz pracowników CK Jazovia zarządza się wprowadzenie następujących zabezpieczeń i procedur oraz zasad szczególnych odnoszących się do udziału widowni podczas koncertów w CK Jazovia :

1. Sprzedaż biletów

a. Jedyną formą sprzedaży biletów na koncerty jest sprzedaż internetowa.

b. Zakup biletu przez Internet jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad i procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu.

c. W przypadku wprowadzenia na terenie miasta Gliwice dodatkowych obostrzeń związanych z Covid-19, organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu i zwrotu nabywcy kosztów związanych z kupnem biletu. W pierwszej kolejności unieważnione będą bilety oznaczone literą B i komunikatem na czerwonym tle. W przypadku, w którym uczestnictwo publiczności na danym koncercie PalmJazz Festival będzie niemożliwe, unieważnione zostaną również bilety oznaczone literą A i komunikatem na żółtym tle. W przypadku wystąpienia dodatkowych obostrzeń, nabywcy biletów zostaną poinformowani drogą mailową.

2. Obowiązek pozostawienia danych kontaktowych

a. Wszyscy widzowie obowiązani są do podania swoich danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail) oraz złożenia oświadczenia o swoim stanie zdrowia – dane i oświadczenie stanowią załącznik, który należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie złożyć przy wejściu na koncert w dniu wydarzenia.

b. Dane te oraz oświadczenia będą przechowywane przez HH Poland SA (organizatora festiwalu) przez okres 2 tygodni (licząc od dnia koncertu, w którym dana osoba uczestniczyła w charakterze widza) i mogą być przekazane właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku ujawnienia zarażenia COVID-19 u któregokolwiek z pracowników, współpracowników CK Jazovia, widzów lub innych uczestników danego koncertu.

c. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi widzowi obecność na koncercie. Jednocześnie zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez widza na przetwarzanie jego danych kontaktowych oraz oświadczenia w celu i czasie określonym w klauzurze informacyjnej, stanowiącej Regulamin sprzedaży CK Jazovia.

3. Procedura wejścia do CK Jazovia:

a. Wejście do CK Jazovia na koncert rozpoczyna się nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem koncertu.

b. Przed wejściem do CK Jazovia każdy z widzów obowiązkowo jest poddawany procedurze pomiaru temperatury.

c. Osoby, u których stwierdzono temperaturę powyżej 37,5°C nie zostaną wpuszczone do CK Jazovia, a. pracownik ochrony poinformuje je o konieczności pilnego skontaktowania się z właściwym miejscowo Inspektorem Sanitarnym.

d. W przypadku, gdy osoba, u której stwierdzono podwyższoną temperaturę przybyła do CK Jazovia w towarzystwie innych osób – zakaz wejścia obejmuje również te osoby towarzyszące.

e. W holu CK Jazovia może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób (nie licząc pracowników i współpracowników CK Jazovia).

f. Po wejściu do CK Jazovia każdy z widzów obowiązkowo powinien zdezynfekować ręce (dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się w holu).

4. Weryfikacja biletów

a. Sprawdzanie biletów przed wpuszczeniem na salę koncertową odbywa się w miarę możliwości w sposób bezdotykowy, jedynie przez okazanie biletu obsłudze bileterskiej w odległości umożliwiającej jego weryfikację.

b. Preferowane są elektroniczne formy biletów (np. zapisane na telefonie komórkowym).

5. Obowiązek noszenia masek zakrywających drogi oddechowe.

a. Przebywanie na terenie CK Jazovia, szczególnie w jego pomieszczeniach -możliwe jest wyłącznie w maseczkach zasłaniających drogi oddechowe.

b. Widzowie są zobowiązani do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej w postaci wyżej wymienionej maseczki zakrywającej.

c. CK Jazovia nie zapewnia bezpłatnych maseczek widzom.

d. Widzowie uchylający się od obowiązku noszenia maseczek ochronnych w CK Jazovia mogą zostać wyproszeni przez obsługę bileterską bądź pracowników ochrony, bez prawa żądania zwrotu pieniędzy za bilet.

e. Zużyte maski ochronne oraz inne środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie w tym celu oznaczonych koszy na śmieci.

6. Zakaz korzystania z szatni.

a. Szatnia dla widzów w CK Jazovia jest nieczynna do odwołania.

b. Ubrania wierzchnie widzowie zabierają ze sobą na salę koncertową.

c. Zabronione jest wnoszenie do CK Jazovia oraz na salę widowiskową toreb,plecaków i walizek dużych rozmiarów.

7. Obowiązek zachowywania odpowiedniego dystansu między widzami:

a. Podczas przebywania w pomieszczeniach CK Jazovia, w szczególności w kolejkach do toalet widzowie są zobowiązani do zachowywania stosownych odstępów między sobą (min. 1,5 m)

b. Powyższy obowiązek nie dotyczy rodzica z dzieckiem do 13. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej wraz z jej opiekunem.

8. Wejście na salę koncertową i zajmowanie miejsc.

a. Widzowie wchodzą na salę koncertową wyłącznie wejściami wskazanymi przez obsługę bileterską lub pracowników ochrony.

b. Po wejściu na salę koncertową należy niezwłocznie zająć swoje miejsce, tak by nie powodować zatorów w przejściach i niepotrzebnych skupisk ludzkich.

c. Widzowie zajmują wyłącznie miejsca wyznaczone w tym celu przez CK Jazovia z zachowaniem co najmniej jednego pustego miejsca między osobami (nie dotyczy to rodzica z dzieckiem do 13. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej wraz z jej opiekunem).

d. Nie wolno zajmować miejsc wyłączonych z dostępu dla widowni.

9. Opuszczanie Sali koncertowej po zakończeniu koncertu.

a. Dyscyplinę opuszczania Sali koncertowej przez widzów pokazuje obsługa bileterska, następuje ona kolejno sektorami.

b. Możliwe jest opuszczanie Sali koncertowej przez drzwi ewakuacyjne wskazane przez obsługę bileterską.

c. Po zakończeniu koncertu zabrania się widzom dłuższego pozostawania w pomieszczeniach CK Jazovia.

10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem stosuje się dotychczasowe postanowienia i regulaminy CK Jazovia. 


POBIERZ OŚWIADCZENIE →